วิทยาลัยวังไกลกังกล ๒

ยินดีต้อนรับเข้าสู่..สื่อการเรียนรู้ออนไลน์(ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น)

คุณลักษณะรายวิชา

➤➤จุดประสงค์รายวิชา➤➤

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์
  2. มีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย
    เครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์พกพา
  3. มีทักษะในการติดตั้ง ใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ และโปรแกรมยูทิลิตี้
  4. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

➤➤สมรรถนะรายวิชา➤➤

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน ของระบบคอมพิวเตอร์
      และระบบปฏิบัติการ
  2. แสดงความรู้เกี่ยวกับการทำงานของโปรแกรมระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย
      เครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์พกพา
  3. ติดตั่งและใช้ระบบปฏิบัติการทั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด(Proprietary) 
      ระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด(Open Standard)

➤➤คำอธิบายรายวิชา➤➤
             ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับองค์ประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการ
  ทำงานของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล ความหมายหน้าที่และ
  ความสำคัญของระบบปฏิบัติการ ประเภทของโปรแกรมระบบปฏิบัติการการเลือก
  ใช้และติดตั้งระบบที่เป็นมาตรฐานปิด(Proprietary)ระบบที่เป็นมาตรฐานเปิด(Open 
  Standard)บนเครื่องแม่ข่ายเครื่องลูกข่ายและอุปกรณ์พกพาการใช้งานโปรแกรม
  ระบบปฏิบัติการเบื่องต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น